Mobil SERVIS - opravaLCD.cz - Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei, Honor, Lenovo, Sony Xperia

Obchodní podmínky

Obchodní/Servisní podmínky Mobil SERVIS – opravaLCD.cz, Czech IMPORT Technology s.r.o., IČ: 05478812


1. Obecná ustanovení

1.1. Servisní podmínky platné pro/jsou nedílnou součástí „Zadání požadavku na opravu výrobku“ - Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) mezi zákazníkem (dále též „zákazník“ nebo „objednatel“) a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

1.2. Smlouvu lze uzavřít písemně zasláním vyplněného a podepsaného dokumentu/Smlouvy (dostupné také na webu servis.czechimport.cz), nebo osobně na provozovně zhotovitele, či jeho obchodních partnerů/zastoupení. Písemnou Smlouvou se tedy rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad/Smlouva a přílohy „Zadání požadavku na opravu výrobku - Smlouva o dílo“ o přijetí zařízení k provedení servisního úkonu.

1.3. Za návrh na uzavření písemné/ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu zhotovitelem. Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisního zásahu a po provedené kontrole skutečností (uváděných zákazníkem) a identifikaci zařízení.
Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, čímž objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy buďto vyplněným a odeslaným formulářem „Zadání požadavku na opravu výrobku - Smlouva o dílo“, anebo průvodním dopisem s požadavkem na opravu (specifikací) zaslaným společně se zařízením určeným k provedení servisního zásahu, v němž o servisní zásah písemně žádá.
Zaslání/předání zařízení k provedení diagnostiky/opravy je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku, nebo Občanského zákoníku. Zákazník (objednatel) tím také prohlašuje, že se před odeslání/předáním zařízení seznámil s platnými Servisními podmínkami zhotovitele a tyto bez výhrad akceptuje v plném rozsahu. Tyto Servisní/obchodní podmínky jsou rovněž dostupné na webových stránkách uvedených v čl. 1.4 tohoto dokumentu.

1.4. Zákazník obdrží Smlouvu a vyhotovení obchodních a servisních podmínek k prostudování a podpisu, platných ke dni uzavření Smlouvy, případně jsou k dispozici na webové stránce http://servis.czechimport.cz.
Zákazník se předáním zařízení k provedení servisního zásahu/opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto Obchodní/Servisní podmínky, souhlasí s nimi a je plně s jejich obsahem seznámen a bez námitek na ně přistupuje.

1.5. V případě, že je zařízení předáno osobně objednatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě/diagnostice a objednatel nepovažuje za nutné/odmítne, či z jiného důvodu neproběhne sepsání Smlouvy, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje Servisní a obchodní podmínky s kterými se seznámil na provozovně nebo webové stránce servisu, či jiným adekvátním způsobem.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.7. Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

2. Cena za zakázku

2.1. Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě, kdy tuto cenu stanovuje servisní technik.

2.2. Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit (zaslání zařízení, poškození vyžadující test jednotlivých komponent, atd…), pak se má zato, že limitní cena zakázky je stanovena jako předběžná cena v minimální výši 390,- CZK (dále též „minimální limitní cena“ nebo „MLC“), jako poplatek za provedení diagnostiky zařízení. V případě, že během diagnostiky zařízení vyjde najevo skutečnost, že zařízení bylo zasaženo neznámou kapalinou/oxidace a o této skutečnosti zákazník neinformoval prokazatelným způsobem zhotovitele, je nejprve potřeba provést pokus o odstranění kontaminace kapalinou/oxidace zařízení pro přesnější diagnostiku zařízení. V tomto případě je minimální limitní cena navýšena o 500,- CZK.

Požadavek objednatele na přijetí věci k opravě bez akceptování MLC je neoprávněný, považuje se za v rozporu s obchodními podmínkami a Smlouvou o dílo.

2.3. Celková cena zakázky (včetně MLC) bude stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky celkovou cenu zakázky novou, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li nově stanovená cena předběžnou cenu o více než 10%, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší a telefonicky nebo písemně objednatele na nutnost překročení celkové ceny upozorní. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví souhlas s novou cenou.
Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou cenou, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající na dosud provedené práce včetně MLC (uvedená částka odpovídá nákladům na diagnostiku příčin závady a zhotovení cenové nabídky a spotřebované díly i materiál). Pokud nově stanovená cena nepřekročí předběžnou cenu o více než 10%, zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou cenu, přičemž platí, že s takto nově stanovenou cenou souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené ceně servisního zásahu. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené ceně v rámci konečného vyúčtování za provedené práce (provedený servisní zásah).

2.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou celkovou cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou minimální ceny na straně objednatele.

2.5. Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat.

2.6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení návrh ceny zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky, na základě objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli bezplatně společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě zařízení.

2.7. Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika zařízení“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zařízení“ je rovna minimálně poplatku MLC, či vyššího dle složitosti úkonu (v rozsahu MLC až do 1000,– CZK). Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a případně dalších pracovníků zhotovitele.

2.8. Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

2.8.1. Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 2.3 těchto podmínek.

2.8.2. Až do dokončení servisního úkonu může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům a­pod.)

2.9. Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1395 a násl. NOZ 89/2012 (175 a násl. občanského zákoníku) využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

2.10. V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě, či neuhradí cenu opravy, do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí/úhradě, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

2.11. Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20,–Kč/den.

2.12. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

2.13. Zákazník je povinen dodat zařízení k opravě odheslované (bez bezpečnostních gest, otisků prstů, kódů atd.) anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude zákazníkovi naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy. Tato cena bude sdělena na vyžádání dle modelu zařízení.
Případně bude zařízení neumožňující provést řádnou diagnostiku díky těmto kódům/zabezpečení po opravě považováno za převzato objednatelem bez závad a výhrad.

3. Záruka

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy zařízení záruku 3 měsíce v souladu s §654 Občanského zákoníku.

Adresou pro doručení reklamace a písemností je považována:

Mobil SERVIS – Czech IMPORT Technology s.r.o.
1.máje 869/27
Olomouc
779 00

3.2. Objednatel je povinen, ve vlastním zájmu, překontrolovat plnou funkčnost zařízení/požadované komponenty která byla opravována, při převzetí od zhotovitele (ihned po doručení dopravcem). Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou opravou/komponentou/součástí, nebude nahlíženo jako na záruční.

3.3. Na dodaný materiál poskytuje zhotovitel záruční dobu 3 měsíce od doby ukončení opravy, vyjma materiálu, který podléhá zvláštním právním předpisům.

3.4. Záruční opravy

3.4.1. Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na reklamaci do 30 dní od dne následujícího po přijetí zařízení k záruční opravě nebo přijetí požadavku na reklamaci servisního zásahu.

3.4.2. Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem – přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy.

3.4.3. Reklamace mohou být zamítnuty v těchto případech:

3.4.3.1. Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

3.4.3.2. Je-li příčinou závady nedodržení pokynů a doporučení v uživatelské příručce k zařízení od výrobce nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu, či o kterých informoval zákazníka při převzetí zařízení z opravy.

3.4.3.3. Je-li příčinou závady znečištění/kontaminace zařízení nebo zanedbání periodické údržby, kterou vyžaduje každé elektronické zařízení.

3.4.3.4. Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny k užívání od jeho výrobce.

3.4.3.5. Došlo-li k užívání zařízení v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na zařízení, či jeho nestandardní funkci.

3.4.3.6. Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výčtu/výkazu účtovaných položek na výdejovém servisním protokolu.

3.4.3.7. Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění servisních podmínek zhotovitele.

4. Doprava zařízení k opravě/provedení servisního úkonu

4.1. Zákazníci z celé České republiky (a také celé EU) mohou k dopravě zařízení, k provedení servisního úkonu, na adresu Mobil SERVISu (provozovny zhotovitele), využít jakoukoliv z přepravních společností a dopravců na náklady objednatele.

4.2. Přepravu zařízení ze servisního centra zpět objednateli zajišťuje zhotovitel (na náklady objednatele) nejvhodnější dopravou (zpravidla kurýrní službou, či jiným „door-to-door delivery“ systémem), pokud není sjednáno osobní vyzvednutí na provozovně.

4.3. Zhotovitel v žádném případě neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce během přepravy do servisního centra zhotovitele. V těchto případech je objednatel odkázán na obchodní podmínky přepravce, kterého k dopravě zařízení využil.

4.3.1. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě k zákazníkovi:

a) zjistí-li zákazník poškození zařízení po jeho dodání přepravní službou zpět, je pro pomoc/asistenci s reklamací ze strany zhotovitele bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku v den doručování na servisním emailu zhotovitele (servis@czechimport.cz) a zaslat e-mailem hlášení škody, číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis poškození balíku a jeho obsahu a jednoznačnou fotodokumentaci prokazující rozsah a typ poškození

b) v případě zjevného poškození zásilky při přebírání má zákazník povinnost sepsat s přepravcem neprodleně „zápis o škodě“ a ve vlastním zájmu provést prokazatelnou fotodokumentaci poškození, popř. zásilku z důvodu mechanického poškození nepřevzít a toto uvést do „zápisu o škodě“ doručujícího dopravce.

c) dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než daný den, zaniká nárok příjemce balíku na asistenci s reklamací u dopravce.

d) v případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním oddělením/pracovníkem přepravní služby.

5. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení opravy/servisního zásahu

5.1. Zhotovitel (dle platných právních předpisů) neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit.

5.2. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení a jednotlivých komponent, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během provádění nutné diagnostiky (např. spotřebovaný izolační a konstrukční materiál, těsnění, apod.), za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (opotřebení mechanických částí, apod.).

5.3. Zhotovitel zajistí, pokud je to možné, funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky/Smlouvě (byť částečnou) nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení prováděných dle interních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující nebo mimo tyto kritéria v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

5.4. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických, finančních (nerentabilita/nadměrné náklady), či nedostupnosti náhradního dílu nebo odstoupí-li zákazník od Smlouvy/opravy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze, je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku servisních zásahů zhotovitele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění technické a finanční náročnosti celkové opravy/servisního zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

5.6. Zhotovitel neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

5.7. Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení svěřených zhotoviteli k opravě je v zájmu objednatele zdokumentovat před předáním zařízení nezpochybnitelným způsobem – nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem svěřených zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele.
Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě (stav předávaného zařízení). Zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

5.8. U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. prostřednictvím dopravce, zprostředkovaně přes obchodního partnera, atd.) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí zákazník v objednávce opravy/Smlouvě nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, přestože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy.

Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku přijetí věci k opravě a uzavření Smlouvy provést kompletní testy zařízení/diagnostiku, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím dopravce nebo smluvního partnera.

Jestliže zhotovitel v průběhu zakázky zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést texty Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Také je oprávněn účtovat cenu za servisní úkony s tímto zjištěním spojené (minimálně poplatek za diagnostiku, MLC).

Zjištění skutečností, které jsou v nesouladu s tvrzením zákazníka, je zhotovitel oprávněn provést/opravit ve znění Smlouvy kdykoli v průběhu realizace zakázky, tak jak byl nesoulad zjištěn/odhalen v průběhu provádění opravy/diagnostiky, nikoli jen ve chvíli přijetí zařízení do opravy. Toto se týká mimo jiné také popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných/nezjistitelných, jako je funkčnost zařízení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, konfigurace zařízení apod.

5.9. U zakázek při nichž zákazník požaduje nestandardní typy oprav (byť z pohledu výrobce), jako např. výměna samotného digitizéru/dotykové plochy/skla, výměna SMD/BGA komponent na základových deskách zařízení apod. zákazník zadáním a doručením zařízení k opravě tohoto druhu akceptuje riziko nevratného poškození opravované komponenty, byť oprava bude vždy prováděna s maximální péčí směřující k záchraně a opravě dané komponenty a uvedení do funkčního stavu, kdy tato skutečnost je zahrnuta v ceně opravy/pokusu o opravu (dle ceníku), jako sleva k stavu/vadě opravované/repasované komponenty vzhledem k ceně nového dílu/výměny/komponenty. 

6. Opravované, vyměňované a původní i nové díly/součástky

6.1. Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly a součástky na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel přímo ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě (v případě záručních oprav vyměněné vadné díly vždy zůstávají zhotoviteli).

6.2. Zhotovitel si může také opravované díly ponechat pro své účely, kdy tato skutečnost je automaticky zohledněna v cenové nabídce/stanovené ceně opravy, pokud má díl pro zhotovitele jakýkoliv význam nebo využití. Jestliže objednatel bude požadovat opravovaný díl vrátit při převzetí zařízení po opravě, může to mít vliv na stanovení ceny zakázky.

6.3. Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo je nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální poškozené/vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami (OEM, ODM, AAA, A+, A), které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce/obnoví funkčnost (byť částečně).

6.4. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení může dojít/dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek a komponent k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému, chemickému, či jinému poškození těchto dílů a součástek a u takovýchto případů není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů. Objednatel toto bere na vědomí.

6.5. Objednatel bere na vědomí, že v případě nedostupnosti náhradních dílů u dodavatelů (ČR, EU apod.) se produlužuje předpokládaný termín opravy (maximálně o 60 dní) za účelem zajištění požadovaného náhradního dílu od výrobce, či od výrobců náhrady OEM a jiné.

6.6 Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v tzv. „exchange systému“ (vadný blok se u výrobce/subdodavatele/dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný) není možné požadovat vrácení vadného bloku/komponenty po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem dodavatele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného dílu. Jestliže by zákazník v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel odstoupit od nabídky opravy za odsouhlasených cenových podmínek a uplatňovat cenu opravy zcela jinou.

 

 

Servisní a obchodní podmínky jsou platné dnem vydání/zveřejnění ze strany Mobil SERVIS - opravaLCD.cz firmy Czech IMPORT Technology s.r.o..
Změny jsou vyhrazeny a mohou být provedeny bez předchozího upozornění.